Management

Central Hindu Military Education Society, Nashik

President

Shri Vasant  Bedekar

   Working President    Shri Prakash  Pathak

Vice President

Shri Kumar Kale

Adv Avinash  Bhide

General Secretary

Shri Pramod Kulkarni

 

CHME Society, Nagpur Division

Chairman

   Shri Suryaratan Daga

Vice Chairman

Shri Tarun Patel

Secretary

Arch Dilip Chouhan

Treasurer

Shri Ashwin Ghatate

   

Members

Shri Arvind Kukde
Shri Anand Sancheti
Shri Vivek Ranade
Prof  Rajiv Hadap                                              

Shri Prakash Andhare    

Shri Shailesh Joglekar (Chairman - Bhonsala Military School)

 

Bhonsla Military School